Stichting Chiropractie Nederland

Reglement Visitatie

Besluit van 6 november2006 houdende de vaststelling van het reglement Visitatiecommissie van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

De Raad van Bestuur van de Stichting Chiropractie Nederland;

Gelet op: de statuten van de stichting, in het bijzonder artikel 2 lid 3 onder k en l, artikel 8, artikel 12 onder d en h en artikel 18

besluit vast te stellen het volgende reglement voor de visitatiecommissie:

1

 

Algemeen

1.1   Aan alle in dit reglement gehanteerde begrippen, aanduidingen en uitdrukkingen komt dezelfde betekenis toe als waarin zij in de statuten voorkomen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald of kennelijk anders wordt bedoeld. Op alle plaatsen waar in dit reglement personen met "hij" of "hem" worden aangeduid, kan ook "zij" of "haar" worden gelezen.
1.2      Daar waar verwezen wordt naar "de Stichting", wordt bedoeld de Stichting Chiropractie Nederland. Met "geregistreerde" wordt in dit reglement bedoeld een chiropractor die is opgenomen in het door de Stichting gevoerde register. Met "Raad van Bestuur" wordt bedoeld de Raad van Bestuur van de SCN.
     

2

 

De Visitatiecommissie

2.1   Samenstelling
2.1.1   De Visitatiecommissie bestaat uit tenminste drie geregistreerden, die ieder tenminste 5 jaar praktijk hebben gevoerd als chiropractor. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter en een penningmeester aan. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De functie van penningmeester kan worden bekleed door de ambtelijk secretaris.
2.1.2   De leden van de Visitatiecommissie kunnen noch deel uitmaken van het bestuur van de Stichting, noch kunnen zij in dienstverband werkzaam zijn voor de Stichting, noch kunnen zij deel uitmaken van het bestuur van een beroepsvereniging van chiropractoren of werkzaam zijn voor een ander extern orgaan van een vereniging als hiervoor bedoeld dat de kwaliteitscontrole voor de beroepsgroep uitvoert.
     
2.2   Benoeming en aftreden
2.2.1   De leden van de Visitatiecommissie als hiervoor bedoeld in artikel 2.1.1 worden benoemd door de Raad van Bestuur. Elke geregistreerde kan zichzelf kandidaat stellen, mits hij voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 2.1.1. Voorts kan hij een voorstel doen aan de Raad van Bestuur een bepaalde persoon of bepaalde personen te benoemen als lid van de commissie. De ambtelijk secretaris wordt aangesteld door de Raad van Bestuur
2.2.2   De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. De ambtelijk secretaris stelt een rooster van aftreden op. Een volgens het rooster aftredend lid of aftredende voorzitter is onmiddellijk, doch maximaal eenmaal, herbenoembaar. Ingeval van tussentijdse benoeming neemt een nieuw benoemd lid van de Visitatiecommissie, ongeacht het tijdstip van periodiek aftreden van degene wiens vacature hij vervult, plaats voor een periode van maximaal vijf jaar.
2.2.3   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, eindigt het lidmaatschap van de Visitatiecommissie door overlijden, bedanken of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen van het desbetreffende lid, alsmede in geval van tijdelijke of definitieve doorhaling van de naam van het betreffende lid uit het door de SCN gehouden register.
     
2.3   Geheimhouding
    De leden van de Visitatiecommissie, alsmede de secretaris en ieder ander die bij de visitatie is betrokken, houden al datgene geheim wat hen bij de visitatie ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of behoren te kennen.
     

3

 

Werkwijze

3.1   Doel en inventarisatie van de taken
3.1.1   De commissie spant zich naar beste vermogen in haar doel als verwoord in artikelen 2 lid 3 onder k en 8 van de Statuten zo goed mogelijk te verwezenlijken.
3.1.2   De voorzitter van de commissie maakt, nadat de commissie is geïnstalleerd, een inventarisatie van de taken van de commissie zoals deze zijn bepaald in de Statuten. De commissie kan haar taken uitbreiden met alle werkzaamheden die zij noodzakelijk acht in het kader van de in het vorige lid bedoelde inspanningsverplichting.
3.1.3   De commissie zorgt ervoor dat de geregistreerde bij wie zij voornemens is te visiteren, reeds bij het eerste contact wordt gewezen op de consequenties van niet meewerken als bedoeld onder artikel 12 onder d van de Statuten.
     
3.2   Werkplan
3.2.1   Aan de hand van de in het vorige artikel bedoelde inventarisatie, maakt de commissie een werkplan, dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Bestuur. Het plan kan slechts worden uitgevoerd indien dit door de Raad van Bestuur is goedgekeurd.
3.2.2   Het in het vorige lid bedoelde werkplan wordt jaarlijks bijgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
     
3.3   Werkgroepen
3.3.1   De commissie kan besluiten werkgroepen samen te stellen om haar taken uit te voeren. Zij kan andere geregistreerden en andere personen die uit hoofde van hun werkzaamheden beschikken over voldoende kennis van de chiropractie, verzoeken tot de werkgroepen toe te treden.
     

4

 

Bezoldiging en kosten

4.1   Vacatiegeld
4.1.1   De leden van de commissie en de externe leden van de werkgroepen, ontvangen voor hun
werkzaamheden een door de Raad van Bestuur vast te stellen vacatiegeld.
4.1.2   De Raad van Bestuur kent de commissie op haar eigen voorstel jaarlijks een toereikend budget toe.
4.1.3   De Penningmeester legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de Raad van Bestuur en stelt een begroting op voor het komende jaar.
     
4.2   Secretariaat
4.2.1   De kosten van het secretariaat en de secretariële ondersteuning zijn voor rekening van de Stichting.
     

5

 

Maatregelen en sancties

5.1   Advies
5.1.1   In geval de Commissie of een van haar werkgroepen bij de visitatie tekortkomingen constateert in de praktijk of de praktijkvoering van de gevisiteerde, voegt zij bij haar bevindingen een of meer adviezen ter verbetering en stelt zij een redelijke termijn waarbinnen de geadviseerde verbeteringen moeten zijn geëffectueerd.
5.1.2   Na verloop van de termijn als bedoeld in het vorige lid, brengen één of meer afgevaardigden van de Commissie opnieuw bezoek aan de gevisiteerde om te controleren of uitvoering is gegeven aan de adviezen.
     
5.2   Maatregelen
5.2.1   Indien bij controle als bedoeld in het vorige lid, geconstateerd wordt dat geen of onvoldoende uitvoering is gegeven aan de adviezen, kan de commissie de gevisiteerde een nieuwe termijn gunnen om de geadviseerde verbeteringen te uit te voeren, of zij kan de kwestie aan de Raad van Bestuur voorleggen met het advies aan de Raad van Bestuur de registratie van betrokkene tijdelijk of definitief door te halen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk.
5.2.2   Indien de gevisiteerde niet of niet naar behoren meewerkt aan de visitatie, of indien de geconstateerde tekortkomingen als bedoeld in artikel 5.1.1 zeer ernstig van aard zijn, kan de Commissie besluiten een maatregel te treffen als bedoeld in 5.2.1 zonder de gevisiteerde een termijn te gunnen als bedoeld in 5.1.1. Datzelfde geldt als de Commissie uit woord of daad van de gevisiteerde mag begrijpen dat geen uitvoering zal worden gegeven aan de geadviseerde verbeteringen.
5.2.3   Indien de Commissie goede gronden heeft voor een vermoeden van ongeschiktheid van de gevisiteerde als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Statuten, kan zij betrokkene bij het College van Medisch Toezicht voordragen voor een maatregel wegens ongeschiktheid.
     

6

 

Jaarverslag

6.1.1   De voorzitter van de commissie doet over elk kalenderjaar schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de Commissie aan de Raad van Bestuur.
6.1.2   De Raad van Bestuur kan het verslag aan externe instanties of personen toezenden.
     

7

 

In werkingtreding

7.1   Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen van de Visitatiecommissie.
7.2   Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007.
     

« vorige pagina