Stichting Chiropractie Nederland

Visitatie

Een patiënt die een chiropractor bezoekt mag verwachten dat de zorg die wordt verleend kwalitatief goed is. Om de kwaliteit van deze zorg te toetsen en te borgen en de kennis en vaardigheden van de chiropractor te bevorderen is een visitatiesystematiek ontwikkeld. Voor elke chiropractor die geregistreerd staat bij de SCN is deelname aan visitatie verplicht, en dit gemiddeld eens in de vijf jaar per praktijk waar men werkzaam is. 

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie. De nadruk ligt op de evaluatie van de geboden zorg en het professioneel functioneren (OMS, 2011). Het fundament van het visitatiemodel is het professioneel kwaliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit vier kwaliteitsdomeinen die in elke visitatie worden getoets;
1. Evaluatie van zorg
2. Patiëntenperspectief
3. Praktijkorganisatie
4. Professionele ontwikkeling
Uitgangspunten hierbij zijn; Nederlandse wetgeving, de Nederlandse norm NEN-EN 16224, regelgeving binnen de SCN en binnen de beroepsvereniging waarbij de chiropractor is aangesloten. 
Aan de hand van verschillende instrumenten o.a., vragenlijsten, interviews, risico-inventarisatie & evaluatie, patiëntenenquête en dossieronderzoek, worden deze domeinen beoordeeld.

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam. Dit zijn collega's die meerdere visitaties per jaar uitvoeren.
De visitatie heeft betrekking op alle in de praktijk werkzame chiropractoren. 
Het secretariaat ondersteunt het visitatieteam en neemt contact op voor het inplannen van de visitatie. De beschikbaarheid van het visitatieteam is hierbij bepalend. Bij bevestiging van de visitatie afspraak wordt alle benodigde informatie toegestuurd.

Klik hier voor de
SCN Praktijkinrichtingseisen
SCN Vereisten dossiervoering

SCN Reglement visitatie 
Vragenlijst clientervaringsonderzoek (voorbeeld)

Wet-en regelgeving

Meer interessante informatie o.a. over wet- en regelgeving kunt u terugvinden op onderstaande sites:
Arbowet
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Belangenvereniging patiënten chiropractie 
BSN in de zorg
ICA (International Chiropractors Association)
IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
KEW (KernEnergieWet) dossier
RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
VIM (Veilig Incident Melden)
Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
Wet Verplichte meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)
WHO (World Health Organisation) 
WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)