Stichting Chiropractie Nederland

Visitatie

Een patiënt die een chiropractor bezoekt mag verwachten dat de zorg die wordt verleend kwalitatief goed is. Om de kwaliteit van deze zorg te toetsen en te borgen en de kennis en vaardigheden van de chiropractoren te bevorderen is een visitatiesystematiek ontwikkeld. Voor de registratie bij de SCN is deelname aan visitatie eens in de vijf jaar verplicht.

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie. De nadruk ligt op de evaluatie van de geboden zorg en het professioneel functioneren. De visitatie is gebaseerd op vier domeinen:
* Evaluatie van zorg
* Patiëntenperspectief
* Praktijkorganisatie
* Professionele ontwikkeling
Aan de hand van verschillende instrumenten worden deze domeinen beoordeeld;
vragenlijsten, interviews, risico-inventarisatie & evaluatie, patiëntenenquête en dossieronderzoek.

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam. Dit zijn collega's die meerdere visitaties per jaar uitvoeren. De visitatie heeft betrekking op alle in de praktijk werkzame chiropractoren. 

Het secretariaat ondersteunt de visiteur in uw regio en neemt contact met u op voor het inplannen van de visitatie. De beschikbaarheid van de visiteur is hierbij bepalend. Bij bevestiging van de visitatie afspraak ontvangt u alle benodigde informatie.


 Praktijkinrichtingseisen