Stichting Chiropractie Nederland

Reglement College van Medisch Toezicht

Besluit van 6 november 2006 houdende de vaststelling van het reglement College van Medisch Toezicht van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

De Raad van Bestuur van de Stichting Chiropractie Nederland;

Gelet op: de statuten van de stichting, in het bijzonder artikel 2 lid 3 onder m en n, artikel 9, artikel 12 onder e en artikel 18,

besluit vast te stellen het volgende reglement voor het College van Medisch Toezicht:

1

 

Algemeen

1.1     Aan alle in dit reglement gehanteerde begrippen, aanduidingen en uitdrukkingen komt dezelfde betekenis toe als waarin zij in de statuten voorkomen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald of kennelijk anders wordt bedoeld. Op alle plaatsen waar in dit reglement personen met "hij" of "hem" worden aangeduid, kan ook "zij" of "haar" worden gelezen. Daar waar verwezen wordt naar "de Stichting", wordt bedoeld de Stichting Chiropractie Nederland. Met "geregistreerde" wordt in dit reglement bedoeld een chiropractor die is opgenomen in het door de Stichting gevoerde register. Met 'betrokkene' wordt bedoeld de geregistreerde die is voorgedragen voor een maatregel wegens ongeschiktheid.
1.2   Het College MT draagt de naam Nederlands College van Medisch Toezicht voor Chiropractoren, verder aan te duiden als "College van Medisch Toezicht" of als “het College MT”.
     

2

 

Het College van Medisch Toezicht

2.1   Samenstelling
2.1.1   Nadat een voordracht als bedoeld onder 3.1 door de secretaris is ontvangen, stelt de voorzitter van het Tuchtcollege zo spoedig mogelijk het College van Medisch Toezicht samen. Hij stelt het College MT zodanig samen dat naast hemzelf als voorzitter, daarin plaatsnemen twee leden-beroepsgenoten van het Tuchtcollege, als bedoeld in artikel 2.1.3 onder b van Reglement van het Tuchtcollege, alsmede een onafhankelijke psychiater. De psychiater wordt op voorstel van de voorzitter benoemd door de Raad van Bestuur van de Stichting.
2.1.2   Indien geen psychiater is benoemd in het College MT, of in geval deze wel is benoemd, maar naar zijn eigen oordeel of dat van de overige leden niet beschikt over de vereiste expertise voor de behandeling van de aan de orde zijnde voordracht, draagt het College MT een door het college aan te wijzen expertiserend medisch specialist op onderzoek te doen en rapport uit te brengen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3.
2.1.3   Het College MT wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris van het Tuchtcollege.
     
2.2   Verschoning
2.3.1   Een lid van het Tuchtcollege neemt in de volgende gevallen geen deel aan de behandeling van de voordracht:
    a. indien de voordracht hemzelf betreft of een collega met wie hij samenwerkt;
    b. indien hij op enigerlei andere wijze betrokken bij de voordracht;
    c. in alle andere gevallen waarin in redelijkheid kan worden getwijfeld aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid.
2.3.2   In geval van verschoning van een lid zal de plaats van het betrokken lid in het College MT worden ingenomen door een door de voorzitter aan te wijzen plaatsvervanger.
     
2.4   Geheimhouding
2.4.1   De leden van het College MT, alsmede de voorzitter, de secretaris en ieder ander die bij de behandeling van de voordracht is betrokken, houden al datgene geheim wat hen tijdens de behandeling van de klacht ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of behoren te kennen.
     

3

 

Voordracht

3.1   Bevoegdheid tot indienen en eisen aan de voordracht
3.1.1   In geval van een vermoeden van ongeschiktheid van een geregistreerde voor de uitoefening van het beroep, als gevolg van geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, dan wel als gevolg van de gewoonte van alcohol- of drugsmisbruik, kan een voordracht worden gedaan voor het treffen van een maatregel wegens ongeschiktheid door één van de volgende personen:
    a. de voorzitter van de beroepsvereniging van chiropractoren waar de geregistreerde die het betreft bij aangesloten is;
    b. een patiënt die bij de betrokkene onder behandeling is, of onder behandeling is geweest;
    c. de leidinggevende, werkgever of medelid van de maatschap waarvan de geregistreerde die het betreft tevens lid is, of een andere collega die nauw met de betrokken chiropractor samenwerkt of samengewerkt heeft;
    d. de Inspecteur voor de Gezondheidszorg, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hem toevertrouwde belangen aangaat;
    e. de voorzitter van de klachtencommissie waar de geregistreerde bij is aangesloten,
3.1.2   De voordracht wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van het tuchtcollege en bevat:
    a. de naam, het adres en de functie van degene die de voordracht doet;
    b. de naam en het praktijkadres van de chiropractor die wordt voorgedragen;
    c. een duidelijke omschrijving van de aard van de vermoedelijke ongeschiktheid en van de feiten waarop dat vermoeden is gebaseerd;
    d. de dagtekening en handtekening van degene die de voordracht doet.
3.1.3   Het College MT behandelt de voordracht uitsluitend als deze is ingediend door een op grond van artikel 3.1.1 bevoegde persoon, voldoet aan de eisen van 3.1.2.en de voorgedragene is ingeschreven in het door de Stichting gevoerde register. Voldoet de voordracht niet aan deze eisen, dan verklaart het College MT zich onbevoegd
3.1.4   Direct na ontvangst van de voordracht zendt de secretaris degene die de voordracht doet een ontvangstbevestiging.
3.1.5   Indien de voordracht niet voldoet aan de vereisten als bedoeld in 3.1.2, zendt de secretaris deze terug naar de klager, met het verzoek de voordracht binnen een redelijke termijn te verbeteren of aan te vullen.
3.1.6   Na de samenstelling van het College MT, stuurt de secretaris een afschrift van de voordracht aan degene tegen wie de voordracht zich richt, met de uitnodiging zijn of haar zienswijze op de voordracht schriftelijk weer te geven. Het College MT betrekt de schriftelijke reactie in het onderzoek.
     

4

 

Onderzoek

4.1   Onderzoek
4.1.1   Binnen een maand na de samenstelling van het College MT - of zoveel eerder als het spoedeisend karakter van het geval vereist - vangt het College MT aan met het onderzoek. Het doet daarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene, met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In elk geval zorgt het College ervoor dat het betrokkene schriftelijk wijst op de consequenties van niet meewerken als bedoeld in artikel 12 onder e van de Statuten. Weigert betrokkene medewerking, dan kan het College MT uit die weigering elke conclusie trekken die het geraden voorkomt.
4.1.2   In het kader van het onderzoek kan het College MT:
    a. medewerkers van betrokkene, zijn collegae of andere personen met wie hij nauw samenwerkt, horen als getuige, met in achtneming van het bepaalde in 4.2;
    b. één of meer patiënten van betrokkene horen als getuige, met in achtneming van het bepaalde in 4.2 en uitsluitend indien de patiënt of de patiënten zich eigener beweging bij het College MT of bij het Tuchtcollege heeft of hebben gemeld;
    c. één of meer deskundigen raadplegen, met in achtneming van het bepaalde in 4.3;
    d. een oriënterend bezoek brengen aan de praktijk van betrokkene;
    e. betrokkene uitnodigen zijn zienswijze op de voordracht mondeling met het College MT te bespreken;
    f. met schriftelijke machtiging van betrokkene zijn medisch dossier opvragen bij zijn huisarts, medisch specialist of elke andere zorgverlener bij wie hij in behandeling is en/of voornoemde zorgverlener of zorgverleners verzoeken zijn of hun zienswijze op de voordracht weer te geven;
    g. al dan niet op verzoek van betrokkene, een onafhankelijk medisch specialist opdracht geven betrokkene te onderzoeken, zo nodig een diagnose te stellen en verslag uit te brengen, met in achtneming van het bepaalde in 4.3.
4.1.3   Indien betrokkene medewerking weigert aan werkzaamheden als genoemd in artikel 4.1.2 onder d, e, f of g, dan is artikel 4.1.1 laatste volzin van overeenkomstige toepassing.
Betrokkene kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw naar keuze.
     
4.2   Getuigen
4.2.1   Getuigen worden gehoord in aanwezigheid van betrokkene, tenzij de aard van de vermoedelijke problematiek zich daartegen verzet. Besluit het College MT getuigen te horen buiten aanwezigheid van betrokkene, dan stelt het betrokkene daar schriftelijk van op de hoogte, onder opgave van de naam of namen van degene of degenen die zijn gehoord. Slechts in geval van gegronde redenen of op uitdrukkelijk verzoek van getuigen, worden hun namen niet aan betrokkene bekend gemaakt.
4.2.2   De secretaris stuurt een zakelijke weergave van de verklaring(en) van de getuige(n) aan betrokkene, met de mogelijkheid binnen een redelijke termijn schriftelijk te reageren op hetgeen door de getuige(n) is verklaard.
4.2.3   De reiskosten en eventuele andere kosten van de getuigen worden gedragen door de Stichting.
     
4.3   Deskundigen
4.3.1   Indien het College MT besluit een onafhankelijke medisch specialist of een andere ter zake kundige opdracht te geven als deskundige onderzoek te doen en rapport uit te brengen, dan wijst het College MT in goed overleg met betrokkene de persoon van de deskundige aan. Kan geen overeenstemming worden bereikt, dan bepaalt het College MT.
4.3.2   De deskundige doet zijn onderzoek en rapporteert aan de hand van de door het College MT opgestelde vragen. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen te stellen en gebruik te maken van zijn rechten als vastgesteld in artikel 7:464 Burgerlijk Wetboek (recht als eerste van het rapport kennis te nemen en blokkeringrecht). Betrokkene wordt uitdrukkelijk en schriftelijk op dit recht gewezen.
4.3.3   Indien betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringrecht, is artikel 4.1.1 laatste volzin van overeenkomstige toepassing.
4.3.4   De kosten van het deskundigenonderzoek worden gedragen door de Stichting, tenzij het onderzoek plaatsvindt op verzoek van betrokkene. In dat geval kan het College MT de kosten van het onderzoek bij wege van voorschot geheel of gedeeltelijk voor rekening van betrokkene laten komen.
     
4.4   Termijnen
4.4.1   Het College MT zorgt ervoor dat het de voordracht binnen een redelijke termijn in behandeling neemt en tot een uitspraak komt. In elk geval zorgt het college ervoor dat het binnen drie maanden na indiening van de voordracht uitspraak doet. Deze termijn kan op grond van de complexiteit van de problematiek of op grond van andere omstandigheden eenmaal worden verlengd met drie maanden.
4.4.2   In geval van spoedeisendheid verkort het College MT de termijnen en tracht het zo spoedig mogelijk uitspraak te doen.
     

5

 

Uitspraak

5.1   Onterecht, terecht of gedeeltelijk terecht en maatregelen
5.1.1   Nadat het College MT het onderzoek heeft afgerond, doet het College MT binnen drie weken uitspraak. Het verklaart de voordracht onterecht, terecht of gedeeltelijk terecht. Het College MT omkleedt de uitspraak met redenen en het kan in geval het de voordracht geheel of gedeeltelijk terecht verklaart, de Raad van Bestuur van de Stichting aanbevelen één van de volgende maatregelen te treffen:
    a.   betrokkene te adviseren concrete (door het College MT voor te stellen) maatregelen te treffen;
    b. betrokkene te adviseren zich onder behandeling te stellen;
    c. schorsing van de inschrijving in het register totdat betrokkene met goed resultaat heeft voldaan aan het onder a of b gestelde advies;
    d. definitieve doorhaling van de inschrijving in het register;
    e. melding van een misstand als bedoeld 4.7 van het Reglement van het Tuchtcollege aan de Inspecteur voor de gezondheidszorg en/of aan het Openbaar Ministerie
5.1.2   De Raad van Bestuur kan - al dan niet op voorstel van het College MT - de maatregelen als bedoeld onder c en d voorwaardelijk opleggen, met een door de Raad van Bestuur te bepalen proeftijd.
5.1.3   De secretaris zendt een afschrift van de uitspraak aan betrokkene en aan degene die de voordracht heeft gedaan, alsmede aan de Raad van Bestuur van de Stichting en, in geval van lidmaatschap, van de beroepsorganisatie waar de betrokken geregistreerde lid van is, alsmede aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
5.1.4   Hoger beroep is niet mogelijk. Het College MT komt niet terug op een eerder gedane uitspraak.
     

6

 

Bezoldiging en kosten

6.1   Leden en voorzitter
6.1.1   De leden van het College MT en de voorzitter ontvangen voor hun werkzaamheden een door het Bestuur van de Stichting vast te stellen vacatie.
     
6.2   Secretariaat
6.2.1   De kosten van het secretariaat en de secretariële ondersteuning zijn voor rekening van de Stichting.
     

7

 

Jaarverslag

7.1   Verslaglegging
7.1.1   7.1.1 De werkzaamheden van het College MT worden opgenomen in het jaarverslag van het Tuchtcollege.
     

8

 

In werkingtreding

8.1   Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen van het College van Medisch Toezicht.
8.2   Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007.
     
« vorige pagina