Stichting Chiropractie Nederland

Procedure Registratie bij de Stichting Chiropractie Nederland

SCN Registratie; HR artikel 2 3

1. Indienen verzoek tot registratie bij SCN door middel van het invullen van het registratieformulier

2. Naar aanleiding van het ingevulde registratieformulier stelt de SCN de status vast van de nieuw te registreren chiropractor; Gep-deelnemer, Kandidaatlid of volwaardig geregistreerder chiropractor (herintreder).

3. Aanvrager ontvangt een e-mail van de SCN waarin de aanvraag wordt bevestigd en wordt verzocht onderstaande documenten digitaal aan te leveren (afhankelijk van uw status); 
 • kopie diploma opleiding chiropractie (gevolgd aan een door de ECU/ECCE geaccrediteerd opleidingsinstituut)
 • bewijs van het hebben gevolgd van een GEP-programma* 
 • chiropractisch cv van de laatste 10 jaar*
 • kopie werkgeversverklaring(en) voorgaande werkervaring(en) waaruit blijkt dat u minimaal 8 uur patiënt gebonden zorg per week heeft verleend*
 • referentie(s) en "letter of good standing" van de vorige beroepsvereniging*
 • kopie huidige werkgeversverklaring
 • een certificaat, niet ouder dan 2 jaar, voor de Nederlandse taal niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader (indien Nederlands niet uw moedertaal is)*
 • een certificaat, niet ouder dan 2 jaar, voor de Nederlandse taal niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader (indien Nederlands niet uw moedertaal is)*
 • een bewijs waaruit blijkt dat u gemiddeld 32 nascholingspunten per jaar heeft behaald m.b.t. Permanente Educatie
 • een overeenkomst van supervisie* 
 • kopie verblijfsvergunning kennismigrant, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*
 • kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u geen NCA lid wordt of niet deelneemt aan de collectieve verzekering via de NCA)*. Na registratie jaarlijks opnieuw aan te leveren.
           * Indien van toepassing

Gep-deelnemers en Kandidaatleden;
Uiterlijk twee maanden voor aanvang van het GEP-examen dient u onderstaand aan te leveren;
 • een certificaat voor de Nederlandse taal (niet ouder dan twee jaar) niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader (indien Nederlandse niet uw moedertaal is)

4. Aanvrager ontvangt een factuur i.v.m. de registratie. Deze is afhankelijk van de vastgestelde status.

5. De SCN neemt, als de betaling en alle documenten zijn ontvangen het registratie verzoek in behandeling. 

6. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt overgegaan tot voorwaardelijke of volwaardige registratie en ontvangt de aanvrager hiervan een bevestiging alsook een bewijs van voorwaardelijk- of volwaardige inschrijving. Vanaf dit moment mag u, als Gep-deelnemer en/of Kandidaaltid onder supervisie van de praktijkeigenaar werkzaam zijn in de praktijk. Afhankelijk van de vastgestelde status neemt de aanvrager na inschrijving in het register van de SCN automatisch deel aan het Graduate Education Programme (GEP) (of een deel hiervan). Meer infomatie over het GEP kunt u terugvinden onder de tab Graduate Education Programme. 

7. De geregistreerde chiropractor vraagt een AGB code aan bij; www.agbcode.nl. Na ontvangst hiervan wordt dit doorgegeven aan de SCN. De SCN meldt de inschrijving bij de zorgverzekeraar. Nadat de gegevens zijn verwerkt door de zorgverzekeraar vindt vergoeding van de behandeling plaats. 

8. Uiterlijk binnen een jaar na registratie het GEP-examen worden afgenomen. Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd zal de voorwaardelijke registratie worden omgezet naar een volwaardige registratie. 

9. Na registratie in het register van de SCN is het wenselijk dat de geregistreerde chiropractor lid wordt van een beroepsvereniging. 

  Registratieformulier »
  Registratieformulier herintreden »

Meer informatie

   Nederlandse taaleis
Lees meer »