Stichting Chiropractie Nederland

Registratie bij de Stichting Chiropractie Nederland

De Stichting Chiropractie Nederland, bestaande uit de Raad van Bestuur en een viertal commissies/colleges, tracht de chiropractie in Nederland nader te definiëren, stelt de regels vast voor opleiding en nascholing maar ook de eisen aan de chiropractie-praktijk, de gedragscode en de voorwaarden voor registratie voor nieuwe collega’s. De SCN heeft als doel de kwaliteit van de chiropractische beroepsuitoefening in Nederland te bevorderen en te bewaken middels een onafhankelijk registratiesysteem.

De SCN tracht haar doelstelling na te streven aan de hand van onder andere duidelijk omschreven protocollen en richtlijnen voor onder meer onderzoek en behandeling van de patiënt en het vaststellen van minimale eisen voor registratie. Zo vermeldt bijvoorbeeld het beroepsprofiel van de chiropractor wat het beroep precies inhoudt en op welke wijze een chiropractor is opgeleid en te werk gaat.
De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet kan zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren. 

In het verlengde van het instellen van een kwaliteitsregister liggen doelstellingen als:
• streven naar erkenning door de overheid
• aanreiken van richtlijnen voor vergoeding aan zorgverzekeraars en ziekenfondsen
• komen tot inter en multidisciplinaire samenwerkingsvormen binnen de gezondheidszorg

Bepaalde onderdelen van de hierboven genoemde doelstellingen, worden veeleer door de beroepsverenigingen opgepakt en juist niet door de Stichting. Naar de mening van de Stichting Chiropractie Nederland leidt dit tot een duidelijke positionering van de chiropractie binnen de Nederlandse gezondheidszorg en tot duidelijkheid aan alle belanghebbenden, in het bijzonder de patiënt.
Voor chiropractoren is een lidmaatschap van een beroepsvereniging mogelijk, naast de registratie bij de SCN, en wordt zeer zeker aanbevolen.

  Procedure registratie bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN)
  Registratieformulier »
  Registratieformulier herintreden »


Meer informatie

   Nederlandse taaleis
Lees meer »