Stichting Chiropractie Nederland

Praktijkinrichtingseisen

Richtlijnen, tevens eisen, met betrekking tot de praktijkinrichting SCN-praktijken voor chiropractie

De met * aangegeven onderdelen zijn altijd verplicht.

 

De accommodatie

Algemeen*

 • Het gebouw waar de praktijk zich in bevindt moet voldoen aan de plaatselijke bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften en in het bestemmingsplan goedgekeurd zijn voor praktijkvoering
 • Bij alle aspecten van de praktijkvoering dient men zich te houden aan de Nederlandse wetgeving
 • De praktijk dient in goede staat van onderhoud te verkeren met voldoende ruimte voor de activiteiten die plaatsvinden in de praktijk
 • De praktijk moet schoon zijn en voldoende geventileerd
 • Er mag niet gerookt worden in ruimten waar patiënten en personeel toegang toe hebben

  Entree

 • Maak, indien mogelijk, uw praktijk toegankelijk voor rolstoelen
 • Kapstok/garderobe    

Wachtkamer

 • Voldoende stoelen aanwezig voor aantal patiënten*
 • Mogelijkheid tot water drinken
 • Kinderhoek met veilig speelgoed aanwezig
 • Algemene recente lectuur aanwezig
 • Chiropractische lectuur aanwezig
 • Informatie over waar een patiënt klachten kan indienen*
 • Informatie over tarieven*

Balie en ontvangst – receptie

 • Receptioniste

Betaling en afspraken:

 • Ieder consult wordt afgerekend

Rekeningen/kwitanties voor patiënten vermelden

 • Naam van praktijk en chiropractors*
 • Naam patiënt*
 • Logo SCN en NCA*
 • KvK-nummer praktijk*
 • AGB-code praktijk en behandelaar*
 • Geboortedatum patiënt*
 • Verzekering en nummer patiënt
 • Behandelcode   

Sanitaire voorzieningen

 • Schoon toilet*
 • Apart personeelstoilet
 • Gelegenheid tot handen wassen met water/zeep, en drogen*
 • De praktijk ziet er schoon uit*         

Lunchruimte/ keuken/elders

 • Mogelijkheid voor personeel om te lunchen en koffie/thee te drinken   

Behandelkamer*

Oppervlakte en inrichting:

 • Wij achten 12 m2 de minimale oppervlakte voor een professionele behandelkamer
 • Geluid vanuit de behandelkamer is dermate laag, dat wanneer er op normaal stemniveau met elkaar gecommuniceerd wordt, dit niet buiten de kamer te verstaan is
 • Indien geen aparte kleedkamer; stoel, spiegel, haken en schoenlepel aanwezig en waarborging van privacy bij aan- en uitkleden
 • In minstens één van de behandelkamers bureau en stoelen aanwezig voor het afnemen van de anamnese
 • De behandelkamer is voldoende afgeschermd om de patiënt privacy te bieden

Indien aparte kleedkamer, let op het volgende;

 • Deze dient voorzien te zijn van spiegel, kledinghaak, schoenlepel en een stoel
 • Grootte van 120 cm x 90 cm achten wij het minimum
 • Waarborging van privacy behoort goed geregeld te zijn*
 • Er moet voldoende ventilatie zijn*

Behandelbank*  

 • Minimaal moet een stationaire chiropractische behandeltafel aanwezig zijn, voorzien van gezichtspapier
 • Er dient voldoende werkruimte om de behandeltafel heen aanwezig te zijn, wij achten 90 cm rondom de behandelbank voldoende
 • Gezichtspapier dient na iedere behandeling verschoond te worden

Instrumentarium

 • Reflexhamer*, raderwiel of tandenstokers*, watten, stethoscoop*, sphygmonometer* (bloeddrukmeter) handmatig/automatisch, thermometer*, watten*, stemvork 256 Hz en 128 Hz*, opthalmoscoop/lichtpen*, meetlint*.
 • Otoscoop (met wegwerp kapjes), tongspatels, hulpmiddelen voor gebruikte technieken zoals bijv. Blocks, Activator, Graston, Triggerpoints etc.
 • Er dient toegang te zijn tot een computer om beeldonderzoek op DVD te kunnen bekijken*

Sanitaire voorzieningen

 • Het moet mogelijk zijn voor de chiropractor om zijn handen schoon te maken in nabijheid van de behandelkamer, door stromend water of desinfecterend middel te gebruiken*

 

Overige faciliteiten

Röntgenapparaat

 • Indien een röntgenapparaat en/of iDexa scan aanwezig is dan moeten deze voldoen aan de NCA - richtlijnen en het   NCA – protocol

 

Noodvoorzieningen

Bij calamiteiten en brandpreventie*

 • Uitgangen moeten vrij zijn van obstakels, zoals materiaalopslag
 • Nooduitgangen en vluchtroutes dienen met pictogram te zijn aangegeven

Brandblussers en controle*

 • Er moeten voldoende periodiek gecontroleerde blusmiddelen aanwezig zijn om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden
 • Blusmiddelen moeten onbelemmerd kunnen worden bereikt
 • Het moet mogelijk zijn met de blusmiddelen alle ruimtes te bereiken
 • Verdere informatie: van de lokale brandweer
 • Eventueel onderhoudscontract voor blusapparatuur
 • Iedere telefoon dient voorzien te zijn van alarmstickers (112)
 • Adequate brandmeldinstallatie, conform richtlijnen brandweer
 • Check geldende regels voor BHV (bedrijfshulpverlening)

Er moet een complete EHBO doos aanwezig zijn

 • Jaarlijkse controle van de EHBO doos (kun je zelf doen of laten doen bij apotheek)
 • de EHBO doos moet op centrale locatie in de praktijk te vinden zijn en alle medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn

Protocol voor crisissituaties en checklijst NAW-beroepsvereniging*

 • Protocol voor crisissituaties beroepsvereniging dient aanwezig te zijn
 • Checklist VBAI dient overzichtelijk opgehangen of opgeborgen te zijn
 • Alle medewerkers dienen op de hoogte te zijn van bovenstaande gegevens rond crisissituaties

VIM (Veilig Incidenten Melden)

 • Intern door centraal een map (ordner of digitaal op de computer) te bewaren met daarin; datum, gegevens patiënt en korte omschrijving van het incident
 • Extern bij beroepsvereniging; indien calamiteit (altijd) en als incident, wanneer dit als leermoment voor collega's kan gelden
 • Besproken met de patiënt
 • Besproken in team-overleg

BHV en preventiemedewerker*

 • Er moet altijd minimaal een BHV’er aanwezig zijn in de praktijk
 • De BHV’er moet zijn kennis minimaal een keer per twee jaar bijhouden d.m.v. van het volgen van een erkende cursus

 

Dossiervoering

Patiëntendossier/beveiliging computer/archief*

 • De behandelaar dient een dossier te voeren van alle patiënten, geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd
 • Het dossier behoort afdoende te zijn beveiligd/opgeborgen
 • Dit dossier behoort te voldoen aan de WGBO - voorschriften (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
 • Hierin zijn in ieder geval genoteerd:

o    Persoonlijke gegevens van de patiënt, inclusief BSN

o    Anamnesegegevens

o    Verrichtte handelingen

o    Resultaten van onderzoeken en behandelingen

o    Verloop van het proces.

 • In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Hieronder vallen ook:

o    Brieven aan/van huisarts of specialist

o    Brieven van verwijzers en alle andere communicatie aangaande de patiënt

 • Computers moeten beveiligd zijn tegen onbevoegden
 • Papieren dossiers moeten niet toegankelijk zijn voor onbevoegden
 • Papieren dossiers dienen op locatie bewaard te worden

         

Herkenbaarheid van de praktijk

Herkenbaarheid SCN en beroepsvereniging waarbij aangesloten

 • Het moet duidelijk te zien zijn dat de praktijk is ingeschreven bij de SCN (bijv. d.m.v. het bord ‘geregistreerd chiropractor’)
 • Het moet duidelijk te zien zijn dat de praktijk is aangesloten is bij een beroepsvereniging. Bij voorkeur is dit duidelijk aan de buitenkant van de praktijk, bij de ingang of bij de balie

Website praktijk

Een up to date website is wenselijk met hierin opgenomen:

 • Contactgegevens
 • Tarieven
 • Openingstijden
 • Algemene informatie over chiropractie
 • Vermelding van SCN en beroepsvereniging
 • Informatie over behandelaars
 • Informatie over hoe te handelen bij een klacht

Promotie praktijk

Herkenbaarheid buitenkant praktijk;
 •  Belettering
 •  Borden, vlaggen
Advertenties
Social media;
 •  Facebook
 •  Twitter

Waarneemregeling

 • In geval van afwezigheid is het raadzaam dat er een waarnemingsregeling getroffen is en dat u dit kenbaar maakt via uw website of antwoordapparaat

Bereikbaarheid praktijk

Contact;
 •  Receptie
 •  Antwoordapparaat
 •  Mail
 •  Website
Vervoer
Voldoende parkeergelegenheid
Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer

       

Communicatie

Patiënten

 • Klachten protocol; zichtbaar voor patiënten in wachtenkamer en/of op website*
 • Enquête; eens per vijf jaar een patiënten tevredenheidsenquete uitvoeren*

Praktijkpersoneel

 • Het is raadzaam het praktijkpersoneel een geheimhoudingsclausule te laten tekenen bij aanstelling
 • Vergewisplicht Wkkgz; dit is van toepassing op al het behandelende personeel*
 • Regelmatig houden van team-besprekingen
 • Functioneringsgesprekken

Intercollegiaal

 • Intercollegiale besprekingen zijn aan te raden

 

« vorige pagina