Stichting Chiropractie Nederland

Procedure Registratie bij de Stichting Chiropractie Nederland

Huishoudelijke Reglement artikel 2 3

1. Indienen verzoek tot registratie bij SCN door middel van het invullen van het registratieformulier.

2. Naar aanleiding van het ingevulde registratieformulier stelt de SCN de status vast van de nieuw te registreren chiropractor: GEP-deelnemer, Kandidaatlid of volwaardig geregistreerd chiropractor (herintreder).

3. Aanvrager ontvangt een e-mail van de SCN waarin de aanvraag wordt bevestigd en wordt verzocht onderstaande documenten digitaal aan te leveren (afhankelijk van de status):
 • kopie diploma opleiding chiropractie, geaccrediteerd door een Council of Chiropractic Education die is aangesloten bij de overkoepelende organisatie "Councils of Chiropractic Education International" (CCEI) of " Council on Chiropractic Education - US", of een diploma op gelijkwaardig niveau ter beoordeling door de Raad van Bestuur van de SCN. Totdat er duidelijkheid is over erkenning door de CCE-LA m.b.t. chiropractische opleidingen in Latijns Amerikaanse landen (Brazilië, Chili en Mexcio) wordt het diploma van deze chiropractische opleidingen in overweging genomen. Dit is onder voorbehoud van de geldende regels op het moment van registratie aanvraag bij de SCN. Tussen het moment van registratie aanvraag en het moment van registratie mag maximaal 6 maanden zitten. 
 • kopie verblijfsvergunning kennismigrant, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)*
 • een certificaat, niet ouder dan 2 jaar, voor de Nederlandse taal niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader (indien Nederlands niet uw moedertaal is)*
 • referentie(s) en "letter of good standing" van het huidige/vorige register en/of beroepsvereniging*
 • chiropractisch cv van de laatste tien jaar*
 • kopie werkgeversverklaring(en) voorgaande werkervaring(en) waaruit blijkt dat u minimaal 8 uur patiënt gebonden zorg per week heeft verleend*
 • een bewijs waaruit blijkt dat u gemiddeld 32 nascholingspunten per jaar heeft behaald m.b.t. Permanente Educatie of een bewijs waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan het aantal voorgeschreven nascholingspunten vanuit uw vorige register/beroepsvereniging
 • kopie werkgeversverklaring toekomstige werkgever
 • bewijs dat u het GEP-examen met goed gevolg heeft afgelegd* 
 • kopie polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u niet deelneemt aan een collectieve verzekering via een beroepsvereniging)*. Na registratie jaarlijks opnieuw aan te leveren.
 • een overeenkomst van supervisie* 
           * Indien van toepassing

GEP-deelnemers en Kandidaatleden:
Uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het GEP-examen dient u onderstaand aan te leveren:
 • een certificaat voor de Nederlandse taal (niet ouder dan 2 jaar) niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader (indien Nederlandse niet uw moedertaal is).

4. Aanvrager ontvangt een factuur i.v.m. de registratie. Deze is afhankelijk van de vastgestelde status.

5. De SCN neemt, als de betaling en alle documenten zijn ontvangen het registratie verzoek in behandeling. 

6. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt overgegaan tot voorwaardelijke of volwaardige registratie en ontvangt de aanvrager hiervan een bevestiging alsook een bewijs van voorwaardelijk- of volwaardige inschrijving. Vanaf dit moment mag u, als GEP-deelnemer of Kandidaatlid onder supervisie van de praktijkeigenaar werkzaam zijn in de praktijk. Afhankelijk van de vastgestelde status neemt de aanvrager na inschrijving in het register van de SCN automatisch deel aan het Graduate Education Programme (GEP) (of een deel hiervan). Meer infomatie over het GEP kunt u terugvinden onder de tab Graduate Education Programme. 

7. De geregistreerde chiropractor vraagt een AGB code aan bij: www.agbcode.nl. Na ontvangst hiervan geeft u dit door aan de SCN. De SCN meldt de inschrijving bij de zorgverzekeraar. Nadat de gegevens zijn verwerkt door de zorgverzekeraar vindt vergoeding van de behandeling plaats (afhankelijke van de polis van de patiënt).

8. Uiterlijk binnen een jaar na registratie wordt het GEP-examen afgenomen. Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd zal de voorwaardelijke registratie worden omgezet naar een volwaardige registratie. 

9. Na registratie in het register van de SCN is het wenselijk dat de geregistreerde chiropractor lid wordt van een beroepsvereniging. 

  Registratieformulier »
  Registratieformulier herintreden »

Meer informatie

   Nederlandse taaleis
Lees meer »