Stichting Chiropractie Nederland

GEP-begeleiderscursus

Doel van deze cursus voor begeleiders van GEP-deelnemers in de praktijk:
Deze cursus is opgezet omdat de SCN van mening is dat:
 • Een uniforme begeleiding van de praktijkhouders er voor kan zorgen dat de GEP-deelnemers een gelijkwaardige start kunnen maken met hun GEP-jaar
 • Alle praktijkhouders gelijk kunnen worden geïnformeerd over het GEP-programma en de verwachtingen die er zijn m.b.t. de begeleiding
 • Deze cursus bijdraagt tot meer begrip en draagkracht voor het GEP in de praktijk
 • Er meer gerichte begeleiding is voor de GEP-deelnemer
 • Er effectief meer uit de GEP-stage gehaald kan worden
 • Er gerichter geleerd kan worden ( a.d.h.v. leerdoelen) en dit meer toegespitst is op de individuele GEP-deelnemer en de eigen leerbehoeften.
Voorwaarden ten aanzien van de begeleiding:
 • De opleidingspraktijk dient minimaal drie jaar praktijk te hebben gevoerd
 • De opleidingspraktijk dient minimaal een SCN geregistreerde chiropractor in dienst hebben die beschikt over vijf jaar fulltime werkervaring en die wordt aangewezen als begeleider
 • Deze chiropractor is verplicht de cursus "Praktijkbegeleiding chiropractie" te volgen en deze minimaal eenmaal per vijf jaar te herhalen
 • De praktijkhouder faciliteert de begeleider voor wat betreft het volgen van bovengenoemde cursus en het kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van de begeleiding van de GEP-deelnemer conform artikel 4 van het GEP-reglement van de NCA
 • De opleidingspraktijk moet de mogelijkheid bieden aan de GEP-deelnemer om het vastgestelde minimum aantal behandelingen te kunnen uitvoeren van gemiddeld 40 consulten per week gedurende 46 weken; aldus 1840 consulten gedurende de 12 maanden van het GEP
 • De opleidingspraktijk moet de mogelijkheid bieden aan de GEP-deelnemer om deel te nemen aan de seminars en activiteiten zoals omschreven in het jaarprogramma van het GEP
 • De opleidingspraktijk moet de GEP-deelnemer de mogelijkheid bieden om de voor het GEP verplichte observatie van andere (para)medische disciplines te kunnen uitvoeren
 • De GEP-deelnemer kan door de praktijkhouder niet verplicht worden om tijdens het GEP-jaar enige postacademische cursus te volgen (tenzij deze onderdeel is van de vereisten van het GEP)
 • Het is toegestaan dat in een opleidingspraktijk totaal maximaal twee GEP-deelnemers werkzaam zijn, mits wordt gehouden aan de eisen zoals genoemd in artikel 4 van het GEP-reglement van de NCA
 • In het uitzonderlijk geval dat een opleidingspraktijk niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn, dan bestaat de mogelijkheid dispensatie aan te vragen bij de Raad van Bestuur SCN. De Raad van Bestuur SCN beslist of dispensatie mogelijk is en welke voorwaarden hieraan worden verbonden
 • Een opleidingspraktijk dient te allen tijden te voldoen aan de door de SCN gestelde voorwaarden. Mocht er aanleiding zijn tot heroverweging van de begeleiding dan zal de Raad van Bestuur SCN hierover contact opnemen met de praktijkhouder
 • De GEP-mentor toetst tussentijds of aan de gestelde voorwaarden van de opleidingspraktijk wordt voldaan. De SCN toetst dit middels een eindevaluatie enquete
 • Een chiropractor die niet geregistreerd staat bij de SCN, die een GEP-deelnemer wil aannemen dient zich in te schrijven in het SCN register en aan de overige voorwaarden (m.u.v. de noodzaak van SCN registratie gedurende vijf jaar) te voldoen.
De procedure:
 1. Zodra de SCN een registratie aanvraag ontvangt en heeft bepaald dat het hierbij gaat om een GEP-deelnemer dan ontvangt de opleidingspraktijk een mail. Hierin wordt verzocht te bevestigen dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, aan te geven wie de begeleiding van de GEP-deelnemer op zich neemt en wanneer de begeleider voor het laatst de cursus "Praktijk begeleiding chiropractie" heeft gevolgd. Door aanname van een GEP-deelnemer confirmeert men zich aan alle voorwaarden m.b.t. de begeleiding van de GEP-deelnemer.
 2. Zodra de voorwaardelijke registratie van de GEP-deelnemer een feit is wordt dit bevestigd aan de GEP-deelnemer en aan de praktijkbegeleider. Relevante gegevens worden doorgestuurd naar de beroepsvereniging. Vanuit de beroepsvereniging NCA ontvangt de praktijkbegeleider een vooraankondiging voor deelname aan de eerst volgende GEP-begeleiderscursus.  

« vorige pagina